Senin, 19 Juli 2010

guritan

Rustamadji :
LAKU
dalanku,
kabeh kang kena liniwatan nuruti krenteging ati, menyang ngendi? (ya gene pitakon kudu tumiba marang bayi kang lahir ing paran saka guwa garbane wong tuwa kang kabuncang ing tengahing sagara cangkriman?) kabeh sarwa maya lan aku tan kuwawa nulad lekasing akeh kang ngarani iku cetha!. Mung siji kang dadi gegebengan kang wus nelukne rasa lan pangangen-angen, yen laku iki ora mangkat, lagi lan saka lelungan, nanging nedya bali nadyan durung cetha asale ngendi.
dalanku nyata durung cetha lan ora selak aku butuh damar cecoloking laku, nanging ora ateges mripatku wuta babar pisan sing kudu manut dituntun dening sok sapaa kang rumangsa weruh. Aku butuh bali ora butuh dalan lan aku mesthi bisa awit nyatane kabeh kang ana dumunung ana sajero-Mu.
Jum’at Wage 25 Juni 2010.
LAYANG KANGGO KADANG SETYO BASUKI
Mung sakeplasan tanpa tilas kang bisa lawas, nalar kang weh weruh yektine urip, nanging karep tansah ngangseg, kepengin ngendhih cupeting mangsa lan suthik winatesan,
kang sakeplasan minangka pandadar lan sangat malumpat kang tumibane ing papan kang durung kinawruhan kajaba tumrap kang percaya
nyatane mung sakeplasan nanging iki jatining katemenan.
Bantul, 27 Juni 2010
CABAR
gendera rontek lan umbul-umbul ngekuwung
katuakan bung pring petung
kasangga ati-ati putung
bingung
lan gegering suwara tambur mung nambah perihe ati kang ajur
banjur?.
Jatitubanan, 28 Juni 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar